Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) a VIZEXPERT KFT. és kis- vagy nagykereskedő partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő olyan kereskedelmi kapcsolatokra vonatkoznak, melyekben a VIZEXPERT KFT. egyedi megrendelések alapján páramentesítő készülékeket, klímaberendezéseket és egyéb árukat – a továbbiakban együttesen: Áru(k) – értékesít a Megrendelőnek. Amennyiben a VIZEXPERT KFT. és a Megrendelő között létrejött adásvételi szerződés jelen ÁSzF-től eltér, úgy az eltérő rendelkezések tekintetében a szerződés szabályai alkalmazandóak.

 

A VIZEXPERT KFT. jogosult a jelen ÁSzF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 10. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a VIZEXPERT KFT. honlapján megjelenített hírüzenet útján történik.

1. A VIZEXPERT KFT. elérhetőségei:

VIZEXPERT KFT.
Székhely: 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 42.
Cg.: 13-09-137251
Telefon: 06-30-140-6000
E-mail: info@vizexpert.hu
Honlap: www.vizexpert.hu
Bankszámlaszám: 10104105-43207700-01005003

 

2. Árurendelés-áruátvétel, szállítási feltételek

2.1. Az Áru megrendelése írásban (e-mail) a szállítási cím megjelölésével történik. Amennyiben a Megrendelő szállítási címet nem jelölt meg, a VIZEXPERT KFT. az Árut a Megrendelő által szóban megjelölt címre, ennek hiányában a székhelyére köteles szállítani. Amennyiben a Megrendelő megrendelését nem a fenti módon adja le, de a megrendelést a VIZEXPERT KFT. elfogadja, és a Megrendelő a megrendelt Árut átveszi, úgy a Megrendelő utólag nem hivatkozhat a megrendelés – írásbeliség hiánya miatti – érvénytelenségére, és ennek alapján a VIZEXPERT KFT.-vel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

2.2. Amennyiben a Megrendelő nem cégjegyzésre jogosult által, hanem más személy (Közreműködő) közreműködésével végzi a megrendelést, vagy az Áru átvételét, ez esetben a Közreműködő magatartásáért is úgy felel, mintha maga járt volna el, és a Közreműködő tevékenységével kapcsolatban is teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megjelölt szállítási címen az áruátvétel során eljáró személyt  Közreműködőnek kell tekinteni. (A továbbiakban Megrendelő alatt a rendelések és áruátvétel teljesítésekor a Közreműködőt is érteni kell)

2.3. A megrendeléssel a Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és magára nézve elfogadja jelen ÁSzF előírásait. A megrendelés VIZEXPERT KFT. által történő írásbeli visszaigazolásával, vagy – ennek hiányában – az áru Megrendelő által történt átvételével a Megrendelő és a VIZEXPERT KFT. között a jelen ÁSzF feltételeivel azonos feltételekkel adásvételi szerződés jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a Megrendelő és a VIZEXPERT KFT. egyező akaratából jelen szerződéstől eltér, úgy ez az eltérő megállapodás lesz irányadó az adott megrendelés tekintetében.

2.4. Az Áruátvétel helyéről és napjáról a VIZEXPERT KFT. a teljesítés előtt legalább 4 órával köteles szóban vagy írásban (e-mail, sms) értesíteni a Megrendelőt.

2.5. A VIZEXPERT KFT. vállalja, hogy raktáron levő Áruk esetében a megrendelés leadásától számított 4 munkanapon belül teljesít a Megrendelő felé. Raktáron nem lévő Áruk esetén a VIZEXPERT KFT. az Áru Magyarországra történő behozatalát követő hét munkanapon belül köteles teljesíteni. A VIZEXPERT KFT. előteljesítésre, illetve részteljesítésre előzetes értesítést követően jogosult.

2.6. A Megrendelő a kárveszélyt az Áru átvételétől viseli. Amennyiben a Megrendelő az Árut a megjelölt napon történő kiszállítás alkalmával bármilyen okból nem veszi át, a kárveszély az átvétel elmaradása ellenére a Megrendelőre száll át.

2.7. Amennyiben az Áruk kiszállításakor a Megrendelő, vagy az általa átvételre feljogosított személy, egyéb Közreműködő nincs a helyszínen, a VIZEXPERT KFT. az Árukat visszaszállítja raktárába, ezzel teljesítési  kötelezettségének eleget tett, a keletkezett többletköltségét átháríthatja a Megrendelőre. A visszaszállított Árut a Megrendelő előzetes egyeztetést követően a VIZEXPERT KFT. által megjelölt helyen átveheti, vagy költségére a VIZEXPERT KFT. ismételten kiszállítja.

2.8. A Megrendelő köteles az Áru átvételekor a szállítólevelet aláírni. A szállítólevél aláírásával a Megrendelő elismeri az Áruk mennyiségi átvételét. Amennyiben az Áru csomagolása sérült, ezt a tényt a Megrendelő átvételkor köteles külön jegyzőkönyvben rögzíteni, és a szállítóval is aláíratni, továbbá fényképekkel dokumentálni és 1 munkanapon belül a VIZEXPERT KFT. részére átadni vagy oly módon megküldeni, hogy az 1 munkanapon belül a VIZEXPERT KFT.-hez meg is érkezzen. A fentiek elmaradása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az Áru sérülten történő átvételére a Megrendelő nem hivatkozhat.
Amennyiben az Áru sértetlen csomagolás ellenére fizikailag sérültnek bizonyul, úgy a Megrendelő köteles ezt a tényt 1 munkanapon belül hitelt érdemlően igazolni a VIZEXPERT KFT. felé oly módon, hogy az igazolás 1 munkanapon belül a VIZEXPERT KFT.-hez meg is érkezzen. Határidőben érkezett hitelt érdemlő igazolás hiányában az Áru sérülten történő átvételére a Megrendelő nem hivatkozhat.

 

3. Árak

A VIZEXPERT KFT. az általa egyoldalúan módosítható árlistában szereplő, vagy külön megállapodás szerinti egyedi árakon értékesíti az Árukat a Megrendelő részére.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Megrendelő az Áru ellenértékét a VIZEXPERT KFT. által kiállított számlán szereplő fizetési határidőn belül köteles a VIZEXPERT KFT. részére megfizetni.

A VIZEXPERT KFT. döntése alapján készpénzfizetési számlát bocsát ki, vagy átutalásos számla esetén 8–30 nap közötti határidőt tüntethet fel.

4.2. Amennyiben a Megrendelő jelen szerződésből eredő bármilyen fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy – a VIZEXPERT KFT. erre vonatkozó igénye esetén – a további megrendelések esetén az Áru ellenértékét a szállítást megelőzően köteles megfizetni a VIZEXPERT KFT. felé. Amennyiben a VIZEXPERT KFT. erre vonatkozó igényét a Megrendelő felé jelezte, de az Áru ellenértéke a szállítás előtt nem került jóváírásra a VIZEXPERT KFT. számláján, úgy a VIZEXPERT KFT. jogosult a megrendelés tejesítését az ellenérték beérkeztéig megtagadni.

4.3. 15 napot meghaladó késedelem esetén a VIZEXPERT KFT. jogosult a Megrendelő megrendeléseinek teljesítését megtagadni.

4.4. A VIZEXPERT KFT. jogosult 18% késedelmi kamat felszámítására, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget.

4.5. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles a VIZEXPERT KFT.-nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 20.000.- Ft (azaz húszezer forint) behajtási költségátalányt megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

4.6. Az Áru tulajdonjoga a vételár hiánytalan kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre (tulajdonjog fenntartással történő eladás). A Megrendelő nem jogosult az Áruk továbbértékesítésére a teljes vételár hiánytalan kiegyenlítése előtt tekintettel arra, hogy az Áru a vételár megfizetéséig a VIZEXPERT KFT. tulajdonát képezi.

4.7. A Megrendelő a vételár megfizetése során beszámítással nem élhet.

 

5. Jótállás

5.1. A VIZEXPERT KFT. az általa a Magyar Köztársaság területén nem fogyasztók részére értékesített páramentesítő készülékekre, klímaberendezésekre a jelen ÁSzF mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) foglalt időtartamra önkéntes jótállást vállal készülékcserére és a javítási költségek megtérítésére vonatkozóan az ott részletezett módon és mértékig, a feltételek maradéktalan teljesítése esetén. A meghibásodott készülékek javítását a VIZEXPERT KFT. vállalja, egyedi költségtérítés szóbeli vagy írásbeli megeggyezés alapján. A jogosult jótállási igényét kizárólag a Megrendelőn, illetve amennyiben ez a Megrendelővel nem azonos, a páramentesítő készüléket, klímaberendezést üzembe helyező szervizen – a továbbiakban: Szerviz – keresztül érvényesítheti.
A javítási költségek VIZEXPERT KFT. által jelen önkéntes jótállás keretében vállalt maximális díjtételeit és az önkéntes jótállás részletes szabályait a Melléklet tartalmazza.
Ha a gyártó a páramentesítő, klímaberendezésre ennél kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a VIZEXPERT KFT.-t megillető jogok az adásvételi szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Megrendelőre.

 

6. Felelősség

A VIZEXPERT KFT. a szerződés megszegésével a Megrendelőnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A A VIZEXPERT KFT. a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban a Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. A A VIZEXPERT KFT. nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére. Nem terheli kártérítési kötelezettség továbbá abban az esetben sem, amennyiben a megrendelt Árut nem, vagy csak az árlistában szereplő árnál magasabb áron tudná beszerezni beszállító partnereitől, és emiatt a megrendelést nem teljesíti.

 

7. Szerződés megszűnése, elévülés

Az elévülést a jogosult részéről a kötelezetthez intézett írásbeli felszólítás megszakítja. Az elévülés megszakításától az elévülési idő újból kezdődik.

 

8. Titoktartás

8.1. A jelen jogviszony keretében a Felek tudomására jutott adatok, tények, továbbá az árlista, az ajánlatok, illetve az ezekkel kapcsolatos üzleti tárgyalások tartalma titkosnak minősülnek. A felek kötelesek ezeket az adatokat, tényeket, az árlistát, az ajánlatokat továbbá az üzleti tárgyalások tartalmát fokozott gondossággal kezelni, azokat más személynek tudomására, vagy egyébként nyilvánosságra nem hozhatják, továbbá más személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, kivéve, ha a másik fél ehhez írásban előzetesen hozzájárul.

8.2. A másik félről a Megrendelő és a VIZEXPERT KFT. tudomására jutott vagy birtokába került, nyilvánosságra még nem jutott adatok, tények, körülmények és egyéb információk, különösen, amelyek a másik fél üzleti tevékenységével, gazdálkodásával, pénzügyi és jogi helyzetével kapcsolatosak, a másik fél üzleti titkát képezik. Egyik fél sem adhat ki senkinek, nem használhat fel semmilyen célra, nem tehet más számára hozzáférhetővé a másik fél üzleti titkát képező információt, kivéve, ha a másik fél ehhez írásban előzetesen hozzájárul vagy ezt törvény, illetve más kötelező érvényű rendelkezés, bírósági határozat előírja. Az üzleti titok felhasználása ez esetben is csak a lehető legszükségesebb mértékben, a másik fél üzleti titkának titokban maradásához fűződő jogos érdekének
tiszteletben tartásával történhet.

8.3. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének a fent titokként meghatározottaknak a fél munkavállalóival való közlése.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A másik félnek megküldött, vagy a félnek, illetve képviselőjének személyesen átadott közlések az alábbi időpontban minősülnek kézbesítettnek:
– személyes átadás esetén az igazolt átvétel napja,
– ajánlott levél esetén az igazolt átvétel napja, ennek hiányában az első postai értesítés postaládába helyezésének napját követő 1. munkanap.
– e-mail esetén az elküldést követő első munkanap

9.2. A VIZEXPERT KFT. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 14/2015 (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a klímaberendezésekbe töltött fluortartalmú üvegházhatású gázok tekintetében a gázokkal és az előtöltött klímaberendezésekkel Magyarország területén folytatott tevékenységek kapcsán kötelezettségeket ró a kis- és nagykereskedőkre is. A Kormányrendelet 5.§-a a Klímagáz adatbázisba való regisztrációt kötelezővé teszi.
Megrendelő, amennyiben a Klímagáz adatbázisban létező regisztrációja bármilyen okból megszűnik, köteles erről a VIZEXPERT KFT. haladéktalanul írásban értesíti, és további megrendelést a regisztráció ismételt megtörténtéig nem adhat le. Amennyiben a Megrendelő a jogszabályok által megkívánt jogosultsági feltételek (regisztráció stb.) teljesítése nélkül rendel Árut a VIZEXPERT KFT.-től, úgy ebből eredő minden kárát maga viseli, és köteles a VIZEXPERT KFT. ebből eredő teljes kárát megtéríteni.

 

9.3. Jelen ÁSzF bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki a szerződés egészére és ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a jelen ÁSzF-ben foglalt gazdasági tartalomnak megfelelően kötelesek haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

 

Melléklet: A jótállás feltételei, a jótállási igények intézésének részletes szabályai

1. Jótállási idő

1.1. A jótállási idő kezdete a klímaberendezés szakszerű üzembe helyezésének napja, de legkésőbb a VIZEXPERT KFT. általi értékesítést (páramentesítő készülék, klímaberendezés Megrendelő általi átvételét) követő 90. nap.

A jótállási idő a VIZEXPERT KFT. által forgalmazott készülékek típusai szerint:

 • Microwell páramentesítőkre készülékek: 3 év
 • Microwell hőszivattyús berendezésekre: 2 év
 • Easybid készülékekre: 1 év

1.2. A VIZEXPERT KFT. által vállalt jótállás elengedhetetlen feltétele a páramentesítő készülék, klímaberendezés erre jogosult szakember általi szakszerű üzembe helyezése és az üzembe helyezést végző szakember által megállapított – helyi adottságokhoz igazodó – gyakoriságú, ennek hiányában legalább évi 2 alkalommal történő karbantartás elvégeztetése és ennek igazolása. Amennyiben az előírt gyakoriságú karbantartás nem igazolható a fentiek szerint, úgy a VIZEXPERT KFT.-t jótállási kötelezettség nem terheli. A VIZEXPERT KFT. a karbantartást vállalja, külön írásbeli, megeggyezés alapján.

1.3. VRF rendszerek, páramentesítők, hőszivattyúk és folyadékhűtők esetében a jótállás további feltétele, hogy ezeket a berendezéseket a gyártó vagy az importőr által erre írásban feljogosított szerviz helyezze üzembe, és az üzembe helyezést a jogosult az üzembe helyezési jegyzőkönyv eredeti példányával igazolja.

1.4. A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a meghibásodást a VIZEXPERT KFT. garanciális ügyintézője részére a javítás megkezdése előtt írásban (e-mail) be kell jelenteni. (A garanciális ügyintéző elérhetősége a VIZEXPERT KFT. honlapján megtalálható.) A bejelentésnek tartalmaznia kell a végfelhasználó (a továbbiakban: vevő) nevét, címét, telefonszámát, a meghibásodott berendezés pontos típusát és gyári számát, a jótállás kezdő dátumát, továbbá a hiba rövid leírását. Ennek elmulasztása esetén a jótállási igényérvényesítésre és elszámolásra nincs lehetőség.

1.5. Nem vonatkozik a jótállás az Áru szállítása, nem megfelelő tárolása, vagy üzembe helyezése közben bekövetkező fizikai sérülésekre, kivéve ha a Megrendelő a sérülést a jelen ÁSzF 2.8. pontja szerinti határidőben és módon jelzi a VIZEXPERT KFT. felé.

2. Javítás

2.1. A javításra kötelezett

Az esetlegesen meghibásodott páramentesítő készülékek, hőszivattyúk, klímaberendezések javításáról a Megrendelő, illetve az üzembe helyező Szerviz köteles gondoskodni. A Megrendelő köteles a klímaberendezést beüzemelő Szervizzel kötött megállapodásába a jelen bekezdés szerinti javítási kötelezettséget belefoglalni, ennek elmaradása esetén, a Megrendelő felelős a javítások elvégzéséért, a VIZEXPERT KFT.-vel szemben javítási igény nem támasztható. A VIZEXPERT KFT. köteles a Megrendelő/Szerviz részére a javításhoz szükséges ésszerű mértékű műszaki támogatást (dokumentáció biztosítása, telefonos, ill. szükség esetén képviselője útján személyes közreműködés, alkatrész biztosítás stb.) biztosítani.

2.2. Javítási határidő

A javítások elvégzésének határideje alkatrészt nem igénylő javítások esetében a vevő általi igénybejelentéstől számított 15 munkanap, alkatrészt igénylő javítások esetén az alkatrész kiszállítását követő 15 munkanap.

2.3. Alkatrészek

2.3.1. A meghibásodott páramentesítők, hőszivattyúk, klímaberendezések javításához szükséges alkatrészek a VIZEXPERT KFT.-től írásban megrendelhetők. A megrendelt alkatrészeket a VIZEXPERT KFT. kiszámlázza a Megrendelő/Szerviz felé. Ezek az alkatrészek sikeres, lezárult javítás esetén a jelen melléklet 2.4. pontja szerint elszámolhatóak a VIZEXPERT KFT. felé (a javítások során felhasznált alkatrészekről a VIZEXPERT KFT. jóváírást nem állít ki).

2.3.2. A javításhoz a VIZEXPERT KFT.-től beszerezhető alkatrész más forrásból csak abban az esetben szerezhető be, ha azt ésszerű határidőn belül a VIZEXPERT KFT. nem tudja biztosítani. Ebben az esetben ezen alkatrészek olyan áron számolhatóak el, amennyiért azok a VIZEXPERT KFT.-től beszerezhetőek lennének. Ha a VIZEXPERT KFT. nem forgalmaz ilyen alkatrészt, akkor a Megrendelő/Szerviz a vásárlást igazoló számla másolatával köteles igazolni az alkatrész beszerzési árát.

2.3.3. A megrendelt alkatrészek visszavásárlására vagy jóváírására a VIZEXPERT KFT. nem köteles, de

 • a Megrendelő/Szerviz által rendelt, fel nem használt alkatrészeket a Megrendelő/Szerviz 10 napon belül írásban a jelen ÁSzF-hez mellékelt formanyomtatványon jelzett igénye esetén számla ellenében 60 napos fizetési határidővel visszavásárolhatja, vagy ellenértéküket a jelen melléklet 3. pontjában foglalt készülékcserére vonatkozó jóváírás szabályainak megfelelő alkalmazásával jóváírhatja azzal, hogy a Megrendelőnek/Szerviznek felróható téves rendelés esetén a VIZEXPERT KFT. az alkatrész árának 50%-át fizeti vissza vagy írja jóvá;
 • a hibás, sérült, vagy számlától eltérő mennyiségű alkatrész szállítása esetén a Megrendelő/Szerviz köteles az alkatrészt 10 napon belül a jelen ÁSzF-hez mellékelt formanyomtatvánnyal és szállítási sérülés esetén jegyzőkönyvvel együtt visszaküldeni. Az igény jogossága esetén a VIZEXPERT KFT. a hiányosságot pótolja, a hibás alkatrész helyett újat küld.

2.4. A jótállási elszámolás

A jótállási elszámolást a VIZEXPERT KFT. honlapjáról letölthető „munkalap” elnevezésű formanyomtaványon kell benyújtani.
A munkalap az alábbi adatokat tartalmazza (a felsorolt adatok pontos és hiánytalan kitöltése a jótállási igény érvényesítésének feltétele):

 • A javítást végző cég neve, címe, ügyintézője (bélyegző lenyomat is megfelelő)
 • A javítás dátuma
 • Az vevő neve, címe, telefonszáma
 • A hibás készülék típusa
 • A hibás készülék gyári száma (beltéri/kültéri egység)
 • A jótállás kezdő dátuma
 • A hibajelenség leírása
 • A javítás módja
 • A kicserélt alkatrészek felsorolása
 • A javítás elvégzésének igazolására a vevő aláírása
 • A javítást végző Szerviz vagy a Megrendelő cégszerű aláírása
 • Az újbóli üzembe helyezéskor mért üzemi paraméterek

A jótállási elszámolás az alábbiakat tartalmazza:

 • hiánytalanul kitöltött munkalap,
 • jótállási jegy soron következő szelvénye (hiánytalanul és pontosan kitöltve),
 • az elvégzett karbantartások igazolása,
 • kiszerelt, hibás alkatrész(ek), részegység(ek)
 • javítási díjról szóló számla

A jótállási elszámolást a javítás befejezése után haladéktalanul meg kell küldeni a VIZEXPERT KFT. garanciális ügyintézőjéhez úgy, hogy az legkésőbb a javítás befejezését követő 5. napon megérkezzen hozzá.
Amennyiben egynél több meghibásodás kerül elszámolásra, összesített számlát lehet készíteni, melyen a munkadíjat, a kiszállási díjat és az anyagköltséget elkülönítve kell feltüntetni.
Egy számlán csak azonos márkához tartozó készülékek javítása számlázható.
A jótállási elszámolást a VIZEXPERT KFT. garanciális ügyintézője ellenőrzi, és elfogadás esetén a számlát – annak igazolt átvételétől számított – 90 napon belül a VIZEXPERT KFT. kiegyenlíti.
A VIZEXPERT KFT. kérheti a gyári szám olyan fényképpel való igazolását, melyen mind a gyári szám, mind a készülék típusa jól látható.

 

Egy javítás esetében munkadíj csak egy alkalommal számolható el. Egy javításnak tekintendő a javítás a hiba bejelentésétől a készülék vevőnek történő működőképes átadásáig terjedően abban az esetben is, ha ehhez több alkalommal kellett a helyszínre kiszállni.

Alkatrészt is igénylő javítások esetében két kiszállás is elszámolható, amennyiben az alkatrészt a Megrendelőnek/Szerviznek meg kell rendelnie a javításhoz.

2.5. A jótállási igény elutasítása

A VIZEXPERT KFT. nem teljesít kifizetést a jótállási elszámolás alábbi hibái, hiányosságai, késedelme esetén:

 • gyári szám nélkül vagy téves gyári számmal benyújtott, és felszólítás ellenére 5 munkanapon belül sem korrigált vagy kiegészített munkalap,
 • olyan munkalap, melyre vonatkozóan a Friotech Kft. a 2.4. pont szerinti fényképes igazolást kérte, de 5 munkanapon belül nem kapta meg,
 • a felszólítást követően ismételten hibásan vagy hiányosan benyújtott jótállási elszámolás, munkalap (számla) alapján,
  a jelen melléklet 2.2. pontjában meghatározott határidőn túl benyújtott jótállási elszámolás esetén,
 • amennyiben a készülékről az üzembe helyezés során, vagy azt követően az azonosítókat tartalmazó cimké(ke)t eltávolították, vagy azokon olyan sérülés keletkezett, ami bizonytalanná teszi az egyértelmű azonosítást.
 • amennyiben a jelen melléklet 1.3. pontja szerinti bejelentés nem történt meg.

3. Csere

Készülékcsere a meghibásodott készülék azonosítóit (típus, gyári szám, stb.) és a cserekérelem indokának pontos leírását tartalmazó jegyzőkönyvvel igényelhető, mely a VIZEXPERT KFT. honlapján keresztül online küldhető be.
A visszaküldött készülék több hibát nem tartalmazhat, mint amennyi a cserét igénylő jegyzőkönyvben feltüntetésre került.
Készülékcsere esetén, amennyiben az eredeti csomagolás már nincs meg, vagy állapota nem alkalmas a készülék állagának megóvására, a lecserélt berendezést a csereként küldött készülék dobozába gondosan becsomagolva kell visszaküldeni a VIZEXPERT KFT. részére összes tartozékával együtt.
A nem megfelelő csomagolásból, és a tartozékok hiányából eredő károkért a Megrendelő/Szerviz felelősséggel tartozik.
Készülékcsere esetén az igényelt egységet (beltéri, kültéri, komplett rendszer) a VIZEXPERT KFT. kiszámlázza a Megrendelő/Szerviz felé. A hibás készülék VIZEXPERT KFT.részére történő hiánytalan visszaérkezését követően a kiadott cserekészülékről a Megrendelő/Szerviz részére a VIZEXPERT KFT. – a hibás készülék átvételét követő, vagy bevizsgálás esetén a bevizsgálás lezárását követő – 5 munkanapon belül jóváírást állít ki. A jóváírás a VIZEXPERT KFT. döntése szerint az alábbiak szerint történhet:

 • a Megrendelő részére 60 napos fizetési határidőre, számla ellenében visszafizetik a cserekészülék árát, vagy
 • amennyiben a Megrendelőnek tartozása áll fenn a VIZEXPERT KFT. felé, úgy a cserekészülék ára a tartozás összegébe beszámításra kerül, vagy
 • a Megrendelő későbbi megrendelései során a cserekészülék ára a megrendelések ellenértékébe beszámításra kerül.

4. Tájékoztatás

4.1. A legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról. A szivárgásvizsgálat részletes szabályait az Európai Parlament és a Tanács
517/2014/EU Rendelete tartalmazza.

4.2. A hatályos jogszabályok előírásai értelmében páramentesítők, hőszivattyúk, klímaberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását és használaton kívül helyezését csak a jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: VIZEXPERT Kft

Adatkezelő székhelye: 2092. Budakeszi, Rákóczi u. 42.

Adatkezelő e-elérhetősége: info@vizexpert.hu

Adatkezelő képviselője: Péter András Szilveszter

2. Adatkezelés szabályai

VIZEXPERT Kft. 2092.Budakeszi, Rákóczi u. 42.

info@vizexpert.hu

adatvédelmi felelős: Péter András Szilveszter

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 05. hó 22-étől visszavonásig tart.

Mint a www.vizexpert.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, az UNAS tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a VIZEXPERT Kft Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a UNAS által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A VIZEXPERT Kft kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A VIZEXPERT Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a VIZEXPERT Kft az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A VIZEXPERT Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A VIZEXPERT Kft. mindenkori ügyvezető igazgatója a VIZEXPERT Kft sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A VIZEXPERT Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a VIZEXPERT Kft feltüntetett elérhetőségein.

A VIZEXPERT Kft a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – napon belül, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést VIZEXPERT Kft csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A VIZEXPERT Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
A VIZEXPERT Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A VIZEXPERT Kft. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a VIEZXPERT Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

A VIZEXPERT Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

2092. Budakeszi, Rákóczi u. 42.

4.1. A honlap adatkezelése

A VIZEXPERT Kft honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

A MVIZEXPERT Kft a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel a VIZEXPERT Kft -vel

A VIZEXPERT Kft honlapján lehetősége van a látogatónak a VIZEXPERT Kft -vel történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok vagy a weboldalon található címek használatával. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a VIZEXPERT Kft adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés célja: a VIZEXPERT Kft -vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, telefonszám, cím, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

adattárolás módja: elektronikus
5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.